Użytkownicy wieczyści gruntów

Z dniem 1 stycznia 2019 roku użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów. Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości może wystąpić jej użytkownik wieczysty.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów. Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości może wystąpić jej użytkownik wieczysty.

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić osoby fizyczne będące 13 października 2005 roku użytkownikami wieczystymi nieruchomości mieszkaniowych, rolnych i zabudowanych garażami, a także ich następcy prawni.

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości należy złożyć do właściwego organu:

– starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

– wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu albo zarządu województwa – odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa)

Organy dokonują przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej. W ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przekształcenia użytkownicy wieczyści otrzymają zaświadczenie z właściwego urzędu, potwierdzające przekształcenie ich prawa we własność. Stosowne zaświadczenie właściciel otrzymuje po złożeniu wniosku w ciągu maksymalnie 4 miesięcy.

Przekształcenie jest odpłatne. Za przekształcenie właściciele zapłacą 20 rocznych opłat przekształceniowych zamiast płatnych przez 99 lat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Opłaty te odpowiadają wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywałaby w 2019r. Termin na zapłatę pozostaje bez zmian – do 31 marca każdego roku.

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić osoby fizyczne będące 13 października 2005 roku użytkownikami wieczystymi nieruchomości mieszkaniowych, rolnych i zabudowanych garażami, a także ich następcy prawni.

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości należy złożyć do właściwego organu:

– starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

– wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu albo zarządu województwa – odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa)

Organy dokonują przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej. W ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przekształcenia użytkownicy wieczyści otrzymają zaświadczenie z właściwego urzędu, potwierdzające przekształcenie ich prawa we własność. Stosowne zaświadczenie właściciel otrzymuje po złożeniu wniosku w ciągu maksymalnie 4 miesięcy. Przekształcenie jest odpłatne. Za przekształcenie właściciele zapłacą 20 rocznych opłat przekształceniowych zamiast płatnych przez 99 lat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Opłaty te odpowiadają wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywałaby w 2019r. Termin na zapłatę pozostaje bez zmian – do 31 marca każdego roku